Bezpečnost práce

v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zajišťujeme plnění povinností vyplývajících z § 101-108 "Část pátá" (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, dále pak zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z předpisů vydaných na jejich základě :

  • komplexní audit bezpečnosti práce u dotčeného subjektu a na jeho základě stanovení rozsahu nutných opatření k zajištění této oblasti (systémový režim),
  • činnost v prevenci rizik (zhodnocení rizik) a zpracovaní tomu odpovídajících navržených opatření,
  • školení zaměstnanců o bezpečnosti práce ve smyslu zákoníku práce a dalších předpisů,
  • šetření příčin a vedení evidence pracovních úrazů,
  • vypracování směrnic pro poskytování osobních ochranných a pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,
  • vypracování provozních předpisů pro skladování sypkých hmot,
  • posouzení rizik výbuchu a návrh technicko organizačních opatření k zamezení a omezení výbuchu podle NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
  • vypracování sanitárních řádů, dopravních řádů, traumatologických plánů,
  • zhodnocení projektových dokumentací staveb z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení ke stavebnímu povolení, resp. uvedení činností do provozu apod., příp. účast na jednáních se státními orgány a účast na řízeních podle stavebního zákona

 

     ZPĚT NA ÚVOD

Napište nám

V případě zájmu navázání spolupráce nás neváhejte kontaktovat

Adresa

RED FIRE s.r.o.
Za Zámkem 1685
289 22 Lysá nad Labem
IČO: 247 74 201
Kancelář
Obecní dům - boční vchod
Bedřicha Smetany 55
288 02 Nymburk

Kontaktujte nás: